Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto TAJNIK/CA VISOKE ŠKOLE

19 Lipanj 2019
Objavljeno u Novosti

Visoka škola Ivanić-Grad raspisuje  NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto TAJNIK/CA VISOKE ŠKOLE (prema Privremenom pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta:
Položaj I. vrste – Tajnik/ca).

Uvjeti za izbor:

-    Završen integrirani sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni

            studij javne uprave

-    Napredna informatička znanja

-    Najmanje jednu godinu radnog iskustva

Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja. Prijave slati na adresu Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad (sa naznakom „ZA NATJEČAJ“)

Uz prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis sa mail adresom i ostalim kontakt podacima,
  • presliku diplome o završenom studiju,
  • potvrdu HZMO-a o ostvarenom radnom stažu,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.
  • poželjne potvrde o informatičkim znanjima

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

S kandidatima će se obaviti razgovor o traženim uvjetima i na temelju razgovora će se napraviti rang lista kandidata.

Kandidat/kinja koji/ja može ostvariti prednosti kod prijema u državnu službu prema čl.101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13 i 152/14) i dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu za gore navedenim aktima dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-834/843.

Kandidat/kinja koji/ja se poziva članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za Zapošljavanje. Osoba koja nije podnijela pravovremenu prijavu ne smatra se kandidatom. Osobe koje ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, ne uzimaju se u obzir.

Prijave se podnose neposredno na adresi Visoka škola Ivanić-Grad, Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad, ili poštom na adresu Visoka škola Ivanić-Grad, Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad.

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem mail adrese u roku od 10 dana po donošenju odluke o izboru.

Adresa

Adresa:
Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad
Website:
www.vsig.hr
Email:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
01/2016-840 – referada,
01/2016-841 – tajništvo,
01/2016-842 – savjetnica
Mob: 091-6020956, 091-6020953
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB:80175889349, MBS:081161497,
IBAN: HR0424840081135069251

Naša misija

Misija VŠ IVANIĆ-GRAD jest produciranje visokoobrazovanih stručnjaka koji će uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima te, posljedično, podizanje razine kvalitete visokoškolske poduzetničke edukacije u Hrvatskoj. Kroz studijske programe promovirati znanja relevantna za društvo i struku, uz uvažavanje poslovne, radne, stručne i znanstvene etike i uz provođenje visokih vrijednosnih kriterija. Uloga je Visoke škole Ivanić-Grad i da osmisli, ispituje i razvija inovacije u oblasti rehabilitacije, terapije, sestrinstva…, ali i tehničkih znanosti i ekonomije te da kroz znanstvenu i tehničku podršku pomaže razvoju Grada, županije i šire.

Pratite nas