Natječaj za radna mjesta

0
6

Visoka škola Ivanić-Grad u Ivanić Gradu, Moslavačka 11, telefon: 01/2016-840, OIB: 80174889349;e-pošta:info@vsig.hr, utl: www.vsig.hr

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor dvoje zaposlenika na sljedeća položajna radna mjesta na neodređeno vrijeme:

1. tajnik/ica visoke škole (prema Privremenom Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta: položaj I. vrste – tajnik/ica)

2. voditelj/ica studentske referade i arhive (prema Privremenom Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta: položaj I. vrste – voditelj/ica).

Uvjeti za izbor na radno mjesto pod točkom 1. :

– završen integralni sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

– napredna informatička zvanja

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

Radni odnos za radno mjesto pod točkom 1. zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 3 mjeseca.

Uvjeti za izbor na radno mjesto pod točkom 2.:

– visoka stručna sprema društvenog smjera (završeni diplomski sveučilišni studij društvenog područja ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog područja)

– napredna informatička znanja

– položen državni stručni ispit

– najmanje 5 godina radnog iskustva.

Radni odnos za radno mjesto pod točkom 2. zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

– životopis s e-adresom i ostalim podacima za kontakt

– preslika diplome o završenom studiju

– potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava.

– potvrdu HZMO-a o ostvarenom radnom stažu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja svi pristupnici na natječaj bit će obaviješteni putem elektronske pošte (na e-adresu  koju su dostavili u prijavi na natječaj) u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru.

Ukoliko kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan/na se je pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku

Natječaj je objavljen dana: 29. kolovoza 2018.

Visoka škola Ivanić-Grad

Natječaj, radna mjesta

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime